KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    ČOV    V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci

Publikováno: 18.9.2013, Aktualizováno: 26.9.2013 09:53
Rubrika: ČOV, Kanalizace

Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně s pěti čerpacími stanicemi, napojenými na kanalizační síť výtlačnými řadami. Ty jsou nezbytné pro dopravu znečištěných odpadních vod směrem k čistírně. Investorem díla byl městys Brodek u Přerova a celkové náklady dosáhly téměř 145 milionů korun včetně DPH. Dílo bylo financováno z prostředků Evropské unie, Státního fondu pro životní prostředí a Fondu na obnovu vodohospodářské infrastruktury Olomouckého kraje.

V rámci projektu, který započal v březnu roku 2012, byla vybudována jednotná kanalizace, včetně čistírny odpadních vod. „Původní podpovrchová kanalizace z roku 1929 byla již v nevyhovujícím stavu a navíc nám chyběla čistírna odpadních vod. Očekávám, že nový kanalizační systém podstatně zlepší kvalitu vod v okolí,“ řekl starosta Brodku u Přerova Ing. Jan Beneš.

„I přes počáteční problémy se zajištěním dotace, které se podařilo investorovi vyřešit až v září 2012, zhotovitel zvládnul provést a uvést dílo do zkušebního provozu v srpnu 2013. Uvedení díla do zkušebního provozu v tomto termínu bylo velmi důležité pro závěrečné vyhodnocení akce a je jedním z důležitých předpokladů pro úspěšné zajištění dotací z evropských fondů,“ řekl dnes Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize 3 Olomouc, závodu Pozemního stavitelství OHL ŽS, a.s., která zakázku realizovala.

V rámci díla byla vybudována nová čistírna odpadních vod pro 2008 ekvivalentních obyvatel, která bude čistit odpadní vody městyse Brodek u Přerova a místní části Luková. Čistírna je postavena na okraji obce u státní silnice směrem na Dub nad Moravou a neobtěžuje tak místní občany hlukem ani zápachem. Nová kanalizační síť je tvořena gravitačními stokami v profilech DN 250 až DN 800 v celkové délce 5 761 m a pěti výtlačnými řadami v celkové délce 3 642 m. Pro napojení odpadních vod z nemovitostí a ulic do nové kanalizace bylo zhotoveno 1 538 m kanalizačních přípojek v profilu DN 200.

Vzhledem k rovinatosti terénu obce, která neumožňovala plynulé odvádění odpadních vod gravitačním způsobem, bylo nutné vybudovat pět čerpacích stanic. Hlavní čerpací stanice č. 2 je na náměstí 28. října v hloubce dna 6,5 m. Do této čerpací stanice jsou zaústěny veškeré odpadní vody z obce a je pro celou stokovou sít stěžejní. Odpadní vody byly před zaústěním do ČS odděleny v pěti oddělovačích na dešťové a splaškové vody. Tato oddělení umožňovala čerpat vody z ČS 2 při bezdeštném průtoku výtlačným řadem V2 do ČOV. Při deštích, kdy je větší průtočné množství odpadních vod v kanalizačních potrubích, jsou odpadní vody v oddělovačích odděleny. To znamená, že přítok do splaškové části ČS je pouze v profilu DN 200 (tvoří škrtící trasu) a zbývající podstatné množství vod (dosahující při deštích až 90 % celkového objemu) je napojeno potrubími v profilech DN 600 do dešťové části čerpací stanice.

Díky těmto oddělením nebudou do ČOV zaústěny ředěné studené vody. To je nezbytné pro jak pro správné fungování biologického čištění, tak kvůli úspoře elektrické energie za vzdálené a nákladnější čerpání vod a celkově za provoz ČOV.

Dešťové vody z ČS 2 jsou čtyřmi velkými čerpadly o celkovém objemu 1080 l/s čerpány nerezovými výtlačnými řadami do bližšího potrubí zatrubněného potoku Broděnka procházejícího těsně kolem ČS 2. V případě výpadku elektřiny nebo poruchy čerpadel je k dispozici havarijní přepad, zaústěný do vzdálenějšího potrubí Broděnky.

Z ČS 1 jsou vyčištěné vody čerpány výtlakem V1 do vodního toku Olešnice. Odpadní vody z východní část Brodku jsou Z ČS 3 čerpány do páteřní stoky O. odpadní vody z místní části Luková jsou čerpány Z ČS 5. ČOV a ČS jsou ovládány automatickým systémem řízení a údaje jsou přenášeny na centrální panel v budově ČOV.

V rámci díla kanalizační sítě byly také provedeny konečné živičné povrchy a terénní úpravy ploch dotčených stavbou.

Evropská unie poskytla na projekt dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů v rámci Operačního programu Životní prostředí, tj. 83,5 mil. Kč. Pěti procenty přispěl český stát prostřednictvím Státního fondu pro životní prostředí (4,9 mil. Kč dotace a 6, 8 mil. Kč půjčka). Další dotaci ve výši 4,0 mil. Kč poskytl Olomoucký kraj z Fondu na obnovu vodohospodářské infrastruktury.Investorem stavby je městys Brodek u Přerova. Podle projektu firmy Voding Hranice, spol. s r.o. kanalizaci a čistírnu zhotovila divize 3 Olomouc společnosti OHL ŽS, a.s.

Základní údaje o stavbě:

  • Název stavby: Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova a místní část Luková
  • Investor stavby: Městys Brodek u Přerova
  • Projektant: Voding Hranice, spol. s r.o.
  • Cena: 144 938 910 Kč (včetně DPH)
  • Zahájení stavby: 15. 3. 2012
  • Dokončení stavby: 31. 7. 2013
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Odvádění odpadních a dešťových vod do kanalizace (121x)
Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanaliza...
Stavba kanalizace Kladno – Švermov právě startuje (60x)
Švermovskými občany dlouho očekávaná stavba kanalizace byla fakticky zahájena. Slavnostní první výkop projektu, jehož ce...
Další z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném prouduDalší z projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha je v plném proudu (56x)
Vzhledem k očekávánému globálnímu nárůstu poptávky po letecké dopravě v horizontu následujících desetiletí počítá Letišt...

NEJlépe hodnocené související články

V Brodku u Přerova otevřeli novou ČOV a kanalizaci (5 b.)
Dnes byla slavnostně otevřena nová čistírna odpadních vod a jednotná kanalizační síť městyse Brodek u Přerova, společně ...
Stavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnuStavbaři začali rozšiřovat pelhřimovskou čistírnu (5 b.)
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Pelhřimově byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 12. září 2013 ráno v pelhřimovských...
Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vodČeskolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod (5 b.)
Nejmodernější čistírnu odpadních vod v Libereckém kraji za více než čtvrt miliardy korun má od ledna Česká Lípa. Dokonče...

NEJdiskutovanější související články

Těsnění spár betonové konstrukce kanalizační stoky systémy MASTERFLEX® (1x)
V současné době probíhá rekonstrukce kanalizační stoky v Jílkově ulici v Brně. Vzhledem k rozsahu prací se spíše jedná o...
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
vodohospodářské výstavby?
Potom využijte možnosti registrace za 300,-/rok.
do Katalogu firem.